Søndag, februar 23, 2020

Ordensreglement

Ordensregler Asaa Havn

Både må kun anbringes på de anviste/tildelte pladser og båden skal være forsynet med tydeligt navn og hjemsted. Båden skal være ansvarsforsikret. Pladslejeren må acceptere flytning til anden plads, såfremt praktiske hensyn gør det nødvendig.

Både, der placeres i havnen, skal være i forsvarlig stand. Fald, liner m.m. skal under bådens ophold i havnen være sikret mod unødig støjafgivelse.

Både ved pælepladser skal som minimum være fortøjet med to agter-og to fortroser. Fortøjningerne skal være af god kvalitet og svare til forsikringsbestemmelsernes krav m.h.t. dimensionering.

Båden skal være tilstrækkeligt affendret. Når båden ikke er i havn skal fortøjningerne være forsvarligt ophængt på bro og agterpæle. Bådejeren er forpligtet til at sørge for tilstrækkeligt opsyn med båden og dens fortøjninger. Når båden sættes på land ved sæsonens slutning, skal fortøjninger, mellemreb og øvrige ejendele fjernes fra pladsen.

Både må ikke hen lægges i slæbestedet eller andre steder i havnen uden havnefogedens tilladelse i hvert enkelt tilfælde.

Sejlads i havnebassinerne skal ske med forsigtighed og hensyntagen til øvrige både i havnen. Unødig støj og brug af motor skal undgås.

Straks efter søsætning skal vinterpladsen rengøres af bådejeren. Bukke, vogne, m.m. der skal være forsynet med tydelig identifikation anbringes i pæn orden på de anviste områder. Bådejere med plads i bådhallerne skal anbringe vognene i bådhallerne, (evt. udenfor havnens område), når båden er søsat.

Affald må ikke kastes i havnen, på broerne eller havnearealet, men skal anbringes i de på havneområdet placerede affaldsposer, maledåse-flaske-og affaldscontainere.

Olieaffald hældes i tønderne, som er opstillet i spildoliedepotet.

Brug vand og el med omtanke. Ved bådvask skal anvendes en eller anden form for lukkeanordning på slangen, således at vandforbruget begrænses. Denne lukkeanordning skal du selv anskaffe.

Båden må kun være tilsluttet landstrøm, når båden er bemandet eller efter særlig aftale.

Slæbejoller og hyttefade skal holdes indenfor egen plads.

KRAN

Brug af kranen er på brugerens eget ansvar. Alle sikkerhedsregler skal overholdes.

Kranens løfteevne er på 5 ton. Dog 6,3 ton i forbindelse med krancertifikat. Mastekranen har en løfteevne på 500 kg.

Hvis man ikke er registreret som bruger, skal man rette henvendelse til havnefogeden.

Alle brugere kan få en nummereret nøgle til kranen ved at henvende sig til Havnefogeden. Depositum 300 kr.

Konstateres der uregelmæssigheder under brug af kranen, meddeles dette til havnefogeden.

Man skal ved brug af stropperne sikre sig, at ingen skarpe genstande kan ødelægge dem.

Efter brug af stropperne skylles de i havnen, inden de rulles sammen.

Ved uforsvarlig brug af udstyr kan bruger blive draget til ansvar.

Åget placeres langs kajen vest for kranen efter brug

Kranens arm skal pege mod vest og begge kroge hejses helt i top. Spillet med den store krog SKAL køres helt tilbage ind under blikhuset efter brug.

Styreenheden for kranen og stropperne rulles sammen efter brug og placeres i kranhuset, der låses.

Der ryddes op på pladsen rundt om kranen. Pensler, malebøtter og andet affald fjernes.

 

Asaa - Østkystens Perle

Se mere om Asaa på 9340asaa