Anmodning om medlemsskab af af Asaa Havn

Ønsker du at blive medlem så send en mail til info@asaahavn.dk med en kort begrundelse for dit ønkse om optagelse som medlem.

Herunder et uddrag af havnens vedtægter.

 

§1 Navn og hjemsted:

 Den selvejende institutions navn er ”Asaa Havn”. Dens hjemsted er Asaa. I det følgende er institutionen kaldet selskabet.

§2: Formål:

Selskabets formål er:
-at eje og drive Asaa Havn,
-at sikre de til havnen hørende aktiviteter bedst mulige vilkår, indenfor de til enhver
tid afsatte økonomiske rammer og gældende lokalplan for området,
-at arbejde for at bevare miljøet på og omkring Asaa Havn.

§ 3: Optagelse af medlemmer:

Som aktivt medlem af selskabet, kan optages enhver med særlig interesse for Asaa Havn, herunder bl.a. personer, som gennem et gyldigt og aktivt medlemskab har tilknytning til én, af de på Asaa Havn værende foreninger, eller fartøjsejere, der har Asaa Havn som hjemhavn. Det forudsættes ligeledes, at et aktivt medlem kan tilslutte sig selskabets formål jævnfør § 2.

Som passivt medlem kan optages enhver, der interesserer sig for Asaa Havn. Passive medlemmer har møderet og taleret, men ikke stemmeret på generalforsamlingen. Nye medlemmer optages etter bestyrelsens godkendelse på et bestyrelsesmøde. Afgørelser om optagelse eller nægtelse af at optage et medlem, aktivt som passivt, afgøres således af den til enhver tid siddende bestyrelse. Begæring om optagelse som medlem, aktivt eller passivt, rettes til bestyrelsens formand, som herefter fremlægger begæringen for den øvrige bestyrelse. Optagelse eller nægtelse vedtages med simpelt flertal. Optagelsen eller nægtelsen af at optage et medlem føres til bestyrelsesmødereferatet.

Spørgsmål om optagelse eller nægtelse af medlemskab kan ikke gøres til genstand for prøvelse på generalforsamlingen.

 Æresmedlemmer kan på bestyrelsens forslag vælges af generalforsamlingen. Spørgsmål om valg af æresmedlemmer kan ikke gøres til genstand for diskussion på generalforsamlingen. Æresmedlemmer er kontingentfrie og har møderet, taleret og stemmeret på generalforsamlingen.

Hele vedtægten kan ses her

 Logo asaahavn1